fbpx
🤝

TRN Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

1 Definities


1.1 TRN: de vennootschap ‘TRN Communicatie Groep B.V.’, gevestigd te Breda aan de Liesboslaan 291a (4838 EV).

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan TRN een opdracht wenst te verstrekken, heeft verstrekt, of op enige andere wijze een overeenkomst met TRN sluit.

1.3 Werkzaamheden: in opdracht van Opdrachtgever door TRN verleende, of te verlenen online/ offline marketing-, social media- en/of communicatiediensten en beheer, algehele begeleiding en advisering hierbij, alsmede het ontwerpen en/of vervaardigen van Werken. De Werkzaamheden worden gedefinieerd door het bepaalde in de opdrachtbevestiging of hetgeen partijen anders schriftelijk overeen zijn gekomen.

1.4 Werken: campagnes, rapporten, verslagen, concepten, ontwerpen, tekeningen, (web)applicaties, (email)magazines, teksten, (social media) strategieën, advertenties, en overige content.

2 Toepasselijkheid


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van TRN, alsmede op alle overeenkomsten die tussen TRN en Opdrachtgever zijn gesloten of in de toekomst worden gesloten, tenzij tussen TRN en Opdrachtgever hieromtrent uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 TRN wijst de toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van derden of Opdrachtgever expliciet van de hand.

3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes van TRN zijn twee maanden geldig en zijn vrijblijvend. TRN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in offertes aan te brengen, of deze op ieder willekeurig moment in te trekken.

3.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat TRN een door Opdrachtgever aanvaarde offerte voor akkoord heeft bevestigd, of indien TRN een aanvang heeft genomen met de in de offerte vermelde werkzaamheden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden TRN enkel nadat deze schriftelijk door TRN zijn bevestigd.

4 Prijsopgaven


4.1 Indien door TRN een offerte wordt gedaan inhoudende een begroting van de te besteden uren en kosten, is TRN gehouden deze begroting naar beste weten en kunnen op te stellen.

4.2 TRN is gerechtigd de geoffreerde prijzen te verhogen in geval de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd afwijken of zijn gewijzigd (bijvoorbeeld spoed), de in opdracht gegeven Werkzaamheden zijn gewijzigd (bijvoorbeeld meerwerk), of het in rekening brengen van de geoffreerde prijs tot een onredelijke verhouding van prijs ten opzichte van de (te) verrichte Werkzaamheden zou leiden. TRN brengt de Opdrachtgever hiervan op de hoogte. De werkelijk door TRN bestede uren worden dan tegen het dan bij TRN gebruikelijk geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4.3 Indien TRN ter behoeve van uitvoering van de overeenkomst (software van) derden inschakelt, zal TRN dit op de offerte vermelden. De kosten van deze (software van) derden komen voor rekening van Opdrachtgever.

5 Betalingen


5.1 Tenzij schriftelijk anders aangegeven dient betaling door Opdrachtgever maandelijks plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum middels bijschrijving op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

5.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, na door TRN te zijn gewezen op de te late betaling en het passeren van een redelijke termijn om alsnog daaraan te voldoen, vanaf dat moment over het nog verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd (art. 6:119a BW). TRN is gerechtigd de door haar gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De wettelijke Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) 1 juli 2012 wordt hierbij buiten toepassing gelaten.

5.3 TRN is te allen tijde gerechtigd om bepaalde kosten bij wijze van aanbetaling en/of deelfacturatie (vooruit) bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, welke facturen moeten zijn voldaan alvorens TRN haar Werkzaamheden aanvangt respectievelijk voortzet.

5.4 Verrekening met enige vordering op TRN en opschorting door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen evenmin op.

6 Termijnen, opleverfasen en klachten


6.1 Door TRN aan Opdrachtgever medegedeelde termijnen ter zake van het uitvoeren van Werkzaamheden (inclusief die omtrent lid 3 van dit artikel) zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

6.2 Wijzigingen in de (uit te voeren) Werkzaamheden of het door Opdrachtgever niet tijdig voldoen aan het bepaalde in artikel 5.1, 7.2 en 7.3 kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door TRN worden overschreden (hetgeen dan geen tekortkoming betekent aan de kant van TRN). Hieruit redelijkerwijs voortvloeiende extra kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, en de termijnen worden overeenkomstig de vertraging verlengd.

6.3 TRN is bevoegd Werken in gedeelten te leveren. Indien Werk in fasen wordt opgeleverd (waaronder begrepen tussentijdse demonstraties van het design of de strategie) dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase schriftelijke goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven door middel van evaluatie binnen vijf werkdagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het geacht te zijn aanvaard. TRN zal zich inspannen de eventuele reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen: dit kan tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door TRN worden overschreden.

6.4 Opdrachtgever dient reclames en klachten, waaronder mede begrepen alle grieven met betrekking tot non-conformiteit omtrent verrichte Werkzaamheden en klachten over facturen, binnen vijf werkdagen na levering daarvan schriftelijk aan TRN te melden. Na deze periode verliest Opdrachtgever het recht om terzake te protesteren.

7 Verantwoordelijkheden van partijen


7.1 TRN zal zich ertoe inspannen de overeengekomen Werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, en om met haar op dat moment bestaande kennis (en aanwezige informatie en/of toegang geleverd door Opdrachtgever ex artikel 7.2 en 7.3) adviezen/begeleiding te verlenen die haar op het moment van levering in redelijkheid als juist voorkomt.

7.2 Opdrachtgever begrijpt dat voor uitvoering en voltooiing van de Werkzaamheden door TRN de voortvarende medewerking en input vanuit Opdrachtgever cruciaal is. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van door haar aan TRN verstrekte gegevens, materiaal, feedback en/of informatie en verstrekt deze binnen de gestelde termijnen (althans zo spoedig mogelijk) aan TRN – op verzoek van TRN en uit eigen beweging indien (mogelijk) relevant voor de Werkzaamheden.

7.3 Onder de medewerking vanuit Opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, valt ook het doorlopend verschaffen van toegang tot (social media) accounts, bestanden en andere online- en offline locaties, die benodigd is voor de uitvoering van de Werkzaamheden.

7.4 TRN is bevoegd in verband met het verrichten van deze Werkzaamheden derden in te schakelen en/of daarvan materiaal af te nemen. TRN is niet verantwoordelijk voor door deze derden verrichte of nagelaten werkzaamheden en/of (indien van toepassing) open source software/code.

7.5 TRN staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde Werken goed functioneren in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers, apparatuur en eventuele andere programmatuur. Hoewel TRN hiernaar streeft, kan zij niet garanderen dat de Werken foutloos of zonder storingen kunnen worden gebruikt, noch dat deze te allen tijde (volledig) bereikbaar zijn.

7.6 TRN kan geen marketingsucces, groei van klanten of vergrote naamsbekendheid garanderen op basis van de door haar verrichte Werkzaamheden.

7.7 Alle Werken evenals bijbehorende specificaties, kleuren, maten en gegevens zoals als concept of als proefdruk geleverd, gelden bij wijze van aanduiding (tenzij expliciet anders aangegeven). Het uiteindelijk aan Opdrachtgever geleverde Werk kan in zekere mate (bijvoorbeeld in kleur, positie en afmeting) hiervan afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het Werk niet aan de overeenkomst beantwoordt.

7.8 TRN is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden en/of het te verlenen gebruiksrecht ex artikel 8.2 op te schorten of te staken, indien Opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichtingen in artikel 5.1, 7.2 en/of 7.3, en Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld de openstaande vergoeding of verplichting alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Een en ander zonder recht op schadevergoeding bij Opdrachtgever.

8 Intellectuele Eigendom


8.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder in deze voorwaarden mede wordt begrepen auteursrechten en (niet-)geregistreerde modelrechten, op al het materiaal dat door TRN vervaardigd wordt/is (al dan niet in verband met de Werkzaamheden), blijven bij TRN berusten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen.

8.2 TRN verleent, nadat alle door Opdrachtgever aan TRN verschuldigde bedragen aan TRN zijn voldaan, aan Opdrachtgever de exclusieve licentie om de gefinaliseerde vervaardigde/ontwikkelde Werken te (laten) gebruiken en openbaar te maken zoals omschreven in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever is zonder toestemming niet gerechtigd om deze Werken (deels) te wijzigen of in (deels) gewijzigde vorm te gebruiken, dan wel te gebruiken zonder vermelding van TRN als aanduiding van de maker. TRN blijft gerechtigd om de broncode, ontwerpen en ideeën/concepten van de Werken te gebruiken ter ontwikkeling van ander materiaal (voor andere afnemers). Opdrachtgever aanvaardt deze (gebruiks)rechten. Ingevolge deze bepaling krijgt Opdrachtgever geen toegang/inzicht in enige broncode en Opdrachtgever is niet gerechtigd om die openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8.3 Het gebruiksrecht onder artikel 8.2 betreft niet eventueel opgenomen open source software of code. Op deze software of code is de licentie van de respectievelijke rechthebbende van toepassing. Niets in deze voorwaarden geldt als een inperking van deze rechten.

8.4 Indien met Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de intellectuele eigendomsrechten op een Werk aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal deze overdracht eerst plaatsvinden nadat alle in dat kader door Opdrachtgever aan TRN verschuldigde bedragen aan TRN zijn voldaan. Overdracht kan enkel en reeds dan plaatsvinden als de Werken zijn gefinaliseerd (zoals door TRN zal worden aangegeven). Uitgezonderd van deze overdracht zijn in elk geval de (auteurs)rechten op software, afbeeldingen, content en andere elementen afkomstig van derde partijen.

8.5 In geval van overdracht als in het vorige lid vindt deze overdracht plaats onder voorwaarde dat Opdrachtgever gelijktijdig aan TRN om niet onherroepelijk en onvoorwaardelijk een licentie verleent om die Werken zonder vergoeding te bewerken ter ontwikkeling van ander materiaal (voor andere afnemers). Deze licentie omvat eveneens het recht voor TRN om de Werken (inclusief vormgeving) als zodanig te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en publiciteit van TRN (waaronder begrepen binnen de portfolio op haar website), alsmede bij exposities en dergelijke.

9 Aanspraken van derden


9.1 Tenzij anders overeengekomen, doet TRN geen onderzoek of (noch garandeert zij dat) de door haar ontwikkelde Werken geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. TRN zal Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Werken inbreuk maken op diens intellectuele eigendomsrechten, echter mits Opdrachtgever een dergelijke aanspraak onverwijld, binnen 48 uur, meldt aan TRN en mits Opdrachtgever niet zonder overleg een schikking heeft getroffen met deze derde partij.

9.2 Indien Opdrachtgever aan TRN materialen, beelden, teksten of andere materialen ter beschikking stelt, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van TRN of door TRN in te schakelen derden hiervoor toestemming van die derden heeft gekregen.

9.3 Opdrachtgever zal TRN en door TRN in te schakelen derden schadeloosstellen en vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van enigerlei inbreuk op intellectuele eigendomsrechten ter zake.

9.4 In geval van een aanspraak van derden als bedoeld onder artikel 9.1, is TRN gerechtigd om de Werkzaamheden op te schorten en om de Werken ontoegankelijk te maken voor het publiek. Dit leidt niet tot aansprakelijkheid aan de kant van TRN. TRN zal zich in een dergelijk geval inspannen om zo spoedig mogelijk een alternatief Werk te leveren of om tot een andere oplossing te komen met de derde partij. Deze inspanningen zullen, tenzij anders afgesproken, als meerwerk gefactureerd worden.

10 Gebruik van persoonsgegevens


10.1 TRN (als ‘bewerker’) verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever (als ‘verantwoordelijke’), overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid. TRN heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zo neemt zij geen beslissingen over het gebruik daarvan, de verstrekking ervan aan derden en de duur van de opslag. De zeggenschap over de persoonsgegevens verstrekt door Opdrachtgever komt nimmer bij TRN te berusten.

10.2 TRN neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10.3 TRN zal (nadat zij hiervan heeft vernomen) Opdrachtgever zo snel mogelijk in kennis te stellen van verlies van en/of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen (dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft) voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

10.4 Opdrachtgever garandeert dat elke door haar te laten verrichten verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in overeenstemming zal zijn met de toepasselijke privacywetgeving. Het voldoen aan de privacyregelgeving zoals hier vermeld betekent in ieder geval, maar is daartoe niet beperkt, dat voor de door TRN te verrichten werkzaamheden een rechtmatige grond en doeleinde bestaat.

10.5 TRN is te allen tijde gerechtigd haar Werkzaamheden direct (tijdelijk) op te schorten of te beëindigen, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) indien vanuit Opdrachtgever sprake lijkt te zijn van strijd met haar verplichtingen onder dit artikel. Hierdoor ontstaat bij Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart TRN van aanspraken van derden (waaronder begrepen natuurlijke personen en de Autoriteit Persoonsgegevens) in verband met de ongerechtvaardigde verwerking van persoonsgegevens waarvoor Opdrachtgever (inclusief door haar ingeschakelde derden) blijkens de wet en/of deze voorwaarden verantwoordelijk is. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk jegens TRN en houdt haar schadeloos omtrent door TRN geleden (reputatie en gevolg)schade en juridische kosten. Voorts zal Opdrachtgever zich er volledig toe inspannen de onrechtmatigheid onverwijld te repareren. Dit artikellid geldt niet indien Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan TRN toerekenbaar zijn.

10.7 TRN is niet aansprakelijk voor enige door een derde instantie (waaronder begrepen de Autoriteit Persoonsgegevens) jegens Opdrachtgever opgelegde boete, sanctie of andersoortige schade, die verband houdt met het niet-naleven door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel.

11 Aansprakelijkheid en overmacht


11.1 De aansprakelijkheid van TRN jegens Opdrachtgever voor schade veroorzaakt door wanprestatie en/of onrechtmatige daad vanuit TRN of derden waarvan zij zich bedient, is beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs van de overeengekomen Werkzaamheden die aanleiding gaven tot de schade. Ingeval van een duurovereenkomst is de hoogte van dit bedrag beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal 6 maanden van de overeenkomst.

11.2 In geen geval en op generlei wijze zal TRN jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade, daaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie en/of gederfde winst of schade vanwege het niet tijdig en/of volledig beschikbaar zijn van de Werken, of het niet tijdig leveren van de diensten.

11.3 TRN is niet aansprakelijk voor schade of fouten, tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van de Werkzaamheden die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:
i. het niet of niet tijdig voldoen aan artikel 7.2 en/of 7.3;
ii. niet tijdig of onvolledig doorgegeven wijzigingen in de Werkzaamheden;
iii. tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de Werkzaamheden reeds door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan de Opdrachtgever heeft nagelaten deze (desgevraagd) tijdig voor de voltooiing van de Werkzaamheden goed te keuren.

11.4 TRN kan voorts niet aansprakelijk worden gesteld, noch kan dat een tekortkoming vanuit haar kant zijn, indien de Werken vertraagd of geheel niet worden geaccepteerd door platforms van derden (zoals social media, websites of fysieke ruimtes). Hetzelfde geldt als de Werken als zodanig offline worden gehaald. TRN zal zich in een dergelijk geval inspannen om zo spoedig mogelijk een alternatief Werk te leveren. Deze inspanning zal, tenzij anders afgesproken, als meerwerk gefactureerd worden.

11.5 De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van TRN of haar bestuurders.

11.6 TRN is niet gehouden tot het nakomen van de Werkzaamheden uit deze overeenkomst, indien zij hiertoe verhinderd is als gevolg van overmacht, noch is zij gehouden het vergoeden van schade als gevolg van deze overmacht. Onder overmacht aan de zijde van TRN wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:
i. Vertraging/uitblijven van leveringen vanuit derden of storingen bij derden die TRN ter behoeve van uitvoering van de Werkzaamheden heeft ingeschakeld (waaronder begrepen social media platforms);
ii. Storingen/onderbrekingen door gebrekkige zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van Opdrachtgever;
iii. Elektriciteits-/internetstoringen, brand, staking.

12 Duur en opzegging van de overeenkomst


12.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst (deels) een duurovereenkomst is, geldt dat (slechts behoudens de bepalingen hieronder) deze overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

12.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of TRN de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

12.3 TRN is gerechtigd de tussen haar en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per direct op te zeggen (ook in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd), indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar betalingsverplichtingen en Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld de openstaande vergoeding alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door TRN gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van TRN op schadevergoeding.

12.4 TRN of Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk per direct op te zeggen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere partij.

12.5 Het recht op ontbinding, op welke grond dan ook, van een tussen TRN en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst omtrent te verrichten Werkzaamheden is expliciet uitgesloten.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


13.1 De overeenkomsten tussen Opdrachtgever en TRN worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van de bepalingen omtrent internationaal privaatrecht. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.2 Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

13.3 In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden door de bevoegde rechter nietig, onuitvoerbaar of anderszins niet-verbindend worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. TRN en Opdrachtgever zullen zich dan inspannen de nietige, vernietigde of onverbindende bepalingen te vervangen door geldige bepalingen welke zo dicht mogelijk zullen aansluiten bij de doelstelling van de nietige of onverbindende bepalingen.